NewsFlash: FDA کسب اطلاعات در مورد Victoza هشدار داد


NewsFlash: FDA کسب اطلاعات در مورد Victoza هشدار داد